In het onderwijs

Tijdig de juiste handvatten – in één keer doen wat werkt.

In het basisonderwijs en het speciaal (basis-)onderwijs bieden wij OASE: een onderwijs- en zorgarrangement, gericht op rust voor kind en klas. Kinderen met gedrags-of sociaal-emotionele problemen komen in kleine groepjes twee keer per week een uur samen in OASE. Gewoon op de eigen school: in een rustig, beschikbaar klaslokaal. Hier stellen onze trainers de kinderen gerust en leren ze hen gevoelens te herkennen en krijgen ze handvatten om beter te functioneren in de klas. De trainers van OASE werken nauw samen met de leerkracht en de ouders, zodat zij verder kunnen waar OASE stopt.

Individuele begeleiding in de klas

In de klas bieden we individuele begeleiding aan kinderen. Zo gewoon mogelijk, met als doel om door de individuele begeleiding mee te kunnen doen met het dagelijkse ritme. Niet alleen wat betreft schoolwerk, maar ook in de omgang met klasgenoten en de leerkracht. Neem contact op met onze gebiedsmanager voor een vrijblijvend gesprek. We denken graag met je mee.

(Dreigende) thuiszitters

Soms gaat het echt niet op school en komen kinderen thuis te zitten. Of dreigt dit te gaan gebeuren. Omdat hier verschillende oorzaken van kunnen zijn, vraagt dit een maatwerk aanpak. Samen met de ouders en de school stemmen we af welke begeleiding noodzakelijk is, met als doel om kinderen zo snel mogelijk weer naar vermogen mee te laten doen op school. Niet alleen om een onderwijsachterstand te beperken, maar ook om deel uit te blijven maken van de klas en een dagritme te houden. Zodat het kind en het gezin met vertrouwen verder kunnen.

Deskundigheidsbevordering

Ook leerkrachten zijn soms op zoek naar de juiste aanpak: van een kind, van een situatie in de klas. Omdat één kind zoveel aandacht vraagt, dat dit ten koste gaat van de andere kinderen of de rust in de klas. Wat dan? We zijn er graag om onze kennis te delen. Dat kan per onderwerp (bijvoorbeeld autisme) of juist door met elkaar de kinderen met moeilijk gedrag te bespreken en een haalbare oplossing te bieden. Praktisch, met als doel om handvatten te krijgen die echt werken. Onze gedragswetenschappers denken graag mee over een passende invulling van de deskundigheidsbevordering.

Bel ons gerust op 010 – 286 27 65 of info@debuitenwereld.nl